Forklift üçin gaty rezin şinalar

Gysga düşündiriş:

Gaty pnewmatik tekerler, kämahal çydamly tekerler diýlip atlandyrylýan pnewmatik tekerleriň adaty jantlary bilen gabat gelýär, şonuň üçin pnewmatik tekerleri rimleri üýtgetmän çalşyp bilerler. Longöne uzyn köýnek, uzak ömür, pes togalanmak ýaly pes tekerleriň artykmaçlyklary bar energiýa sarp etmek, deşiksiz we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FORKLIFT SOLID TIRES (3)

Forklift üçin gaty teker

Gaty pnewmatik tekerler, kämahal çydamly tekerler diýlip atlandyrylýan pnewmatik tekerleriň adaty jantlary bilen gabat gelýär, şonuň üçin pnewmatik tekerleri rimleri üýtgetmän çalşyp bilerler. Longöne uzyn köýnek, uzak ömür, pes togalanmak ýaly pes tekerleriň artykmaçlyklary bar energiýa sarp etmek, deşiksiz we ş.m.

Pes tizlikli, ýokary ýükli ýagdaýlarda pnewmatik tekeriň ideal çalyşmagy.Düşek rezin merkezi şok siňdirişini üpjün edýär, zyýany azaldýar we sürüşi gowulandyrýar.Strengthokary kuwwatly esasy rezin we polat berkitme bazasy düýbünden ýapyşmagy üpjün edýär

image2
image12

Wideo

Marka - WonRay® seriýasy

“WonRay” seriýasy täze ýörelgäni saýlaýar, önümçiligiň bahasyna berk gözegçilik edýär we ýokary hilli pes bahany hakykatdanam gazanýar

● Üç goşma gurluşyk, Europeewropada we Amerikada meşhur bolan täze dizaýn
Res Çydamly ýöreýän birleşmäni geýiň
● Çydamly merkez birleşmesi
● Super esasy birleşme
● Polat halka berkidildi

image5
FORKLIFT SOLID TIRES (6)

Marka - WRST® seriýasy

Bu seriýa, işsiz gurşawyň dürli görnüşlerinde ulanylyp bilinjek aýratyn önümlerimiz hökmünde täze işlenip düzüldi.

Extremely Çuňňur ýörelgeler we üýtgeşik ýöreýiş dizaýny, WRST® seriýasyny beýleki şuňa meňzeş markalara garanyňda has ýokary eşik garşylygyny üpjün edýän iki faktor.

● Uly ýörelgäniň dizaýny tekeriň aragatnaşygyny ýokarlandyrýar, ýer basyşyny peseldýär, togalanmaga garşylygy peseldýär we könelişen garşylygy güýçlendirýär

Önümiň görkezilmegi

WonRay-(2)

R701

WRST

R705

Ölçeg sanawy

No.ok. Şinanyň ululygy Rim ululygy Nusga belgisi Daşarky diametri Bölüm giňligi Arassa agramy (Kg) Maks Load (Kg)
Counter Balance Lift ýük awtoulaglary Beýleki senagat ulaglary
10km / sag 16 km / sag 25 km / sag
± 5mm ± 5mm ± 1,5% kg Sürüji Rul Sürüji Rul Sürüji Rul 25 km / sag
1 4.00-8 3.00 / 3.50 / 3.75 R701 / R706 423/410 120/115 14.5 / 12.2 1175 905 1080 830 1000 770 770
2 5.00-8 3.00 / 3.50 / 3.75 R701 / 705/706 466 127 18.40 1255 965 1145 880 1060 815 815
3 5.50-15 4.50E R701 666 144 37.00 2525 1870-nji ýyl 2415 1790-njy ýyl 2195 1625 1495
4 6.00-9 4.00E R701 / R705 533 140 26.80 1975 1520 1805 1390 1675-nji ýyl 1290 1290
5 6.00-15 4.50E R701 694 148 41.20 2830 2095-nji ýyl 2705 2000-nji ýyl 2455 1820 1675-nji ýyl
6 6.50-10 5.00F R701 / R705 582 157 36.00 2715 2090-njy ýyl 2485 1910-njy ýyl 2310 1775-nji ýyl 1775-nji ýyl
7 7.00-9 5.00S R701 550 164 34.20 2670 2055 2440 1875 2260 1740 1740
8 7.00-12 / W. 5.00S R701 / R705 663 163/188 47.6 / 52.3 3105 2390 2835 2180 2635 2025-nji ýyl 2025-nji ýyl
9 7.00-15 5.50S / 6.00 R701 738 178 60.00 3700 2845 3375 2595 3135 2410 2410
10 7.50-15 5.50 R701 768 188 75.00 3805 2925 3470 2670 3225 2480 2480
11 7.50-16 6.00 R701 805 180 74.00 4400 3385 4025 3095 3730 2870 2870
12 8.25-12 5.00S R701 732 202 71.80 3425 2635 3125 2405 2905 2235 2235
13 8.25-15 6.50 R701 / R705 / R700 829 202 90.00 5085 3910 4640 3570 4310 3315 3315
14 14x4 1 / 2-8 3.00 R706 364 100 7.90 845 650 770 590 715 550 550
15 15x4 1 / 2-8 3.00D R701 / R705 383 107 9.40 1005 775 915 705 850 655 655
16 16x6-8 4.33R R701 / R705 416 156 16.90 1545 1190 1410 1085 1305 1005 1005
17 18x7-8 4.33R R701 (W) / R705 452 154/170 20.8 / 21.6 2430 1870-nji ýyl 2215 1705 2060-njy ýyl 1585 1585
18 18x7-9 4.33R R701 / R705 452 155 19.90 2230 1780-nji ýyl 2150 1615 2005-nji ýyl 1505 1540
19 21x8-9 6.00E R701 / R705 523 180 34.10 2890 2225 2645 2035-nji ýyl 2455 1890-njy ýyl 1890-njy ýyl
20 23x9-10 6.50F R701 / R705 595 212 51.00 3730 2870 3405 2620 3160 2430 2430
21 23x10-12 8.00G R701 / R705 592 230 51.20 4450 3425 4060 3125 3770 2900 2900
22 27x10-12 8.00G R701 / R705 680 236 74.70 4595 3535 4200 3230 3900 3000 3000
23 28x9-15 7.00 R701 / R705 700 230 61.00 4060 3125 3710 2855 3445 2650 2650
24 28x12.5-15 9.75 R705 706 300 86.00 6200 4770 5660 4355 5260 4045 4045
25 140 / 55-9 4.00E R705 380 130 10.50 1380 1060 1260 970 1170 900 900
26 200 / 50-10 6.50 R701 / R705 458 198 25.20 2910 2240 2665 2050-nji ýyl 2470 1900-nji ýyl 1900-nji ýyl
27 250-15 7.00 / 7.50 R701 / R705 726 235 73.60 5595 4305 5110 3930 4745 3650 3650
28 300-15 8.00 R701 / R705 827 256 112.50 6895 5305 6300 4845 5850 4500 4500
29 355 / 65-15 9.75 R701 825 302 132.00 7800 5800 7080 5310 6000 4800 5450

Gurluşyk

“WonRay Forklift” gaty tekerleriň hemmesi 3 birleşmäni ulanýar.

FORKLIFT SOLID TIRES (9)

Gaty tekerleriň artykmaçlyklary

FORKLIFT SOLID TIRES (10)

● Uzak ömri: Gaty tekerleriň ömri, pnewmatik tekerlerden azyndan 2-3 esse uzyn.
Uct deşilen subutnama: ýerdäki ýiti material bolanda.Pnewmatik tekerler elmydama ýarylýar, Gaty tekerler bu problemalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Bu artykmaçlyk bilen forklift işi az wagtyň dowamynda has ýokary netijelilige eýe bolar.Şeýle hem operator we töweregindäki adamlar üçin has ygtybarly bolar.
● Pes togalanma garşylygy.Energiýa sarp edilişini azaltmak.
● Agyr ýük
● Az hyzmat etmek

“WonRay” gaty tekerleriň artykmaçlyklary

Different Dürli talaplar üçin dürli hil

Different Dürli programma üçin dürli komponentler

Solid gaty teker öndürmek boýunça 25 ýyllyk tejribe, alan tekerleriňizi hemişe durnukly hiline göz ýetiriň

FORKLIFT SOLID TIRES (11)
FORKLIFT SOLID TIRES (12)

WonRay kompaniýasynyň artykmaçlyklary

Technical atureetişen tehniki topar size duşan meseläňizi çözmäge kömek edýär

● Tejribeli işçiler önümçiligiň we eltmegiň durnuklylygyny kepillendirýärler.

Sales Çalt jogap satuw topary

● “Zero default” bilen gowy abraý

Klipleri gysmak (Çalt tekerler)

Specialörite dizaýn bilen forklift tekerlerini gysyň, adaty gaty tekerlere garanyňda, jantlar bilen sazlamak has aňsat.Şeýle hem aňsat gurnama tekerleri ýa-da aňsat teker tekerleri hökmünde bellidir.ýa-da adatça “burun” tekerleri diýlip atlandyrylýan klip görnüşi, Linde halk döredijiliginiň aýratynlyklaryna esaslanýar.

Özboluşly dizaýn we material bilen “Linde” halk göteriji tekerlerimiz gurluşy has ýakynlaşdyrýar, teker we rim has ýakynlaşdyrýar., Materialsörite materiallarda deformasiýa ulanylmaýan tekeriň hiç haçan "süýşmek" hadysasy bolmazlygy kepillendirilýär;ulaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak Maksimum.

FORKLIFT SOLID TIRES (13)
image10

Gaplamak

Güýçli palet gaplamak ýa-da talap boýunça köp ýük

Kepillik

Islän wagtyňyz tekerleriň hilinde kynçylyklar bar öýdýän.biziň bilen habarlaşyň we subutnamany beriň, size kanagatlanarly çözgüt bereris.

Programmalara laýyklykda takyk kepillik möhleti üpjün edilmelidir.

image11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary