Habarlar

 • Gaty tekerleriň ýüklenmegi we täsir ediji faktorlar

  Gaty tekerleriň ýüklenmegi we täsir ediji faktorlar

  Ulag sürüp barýarka, teker ähli ýükleri göterýän komponentdir we dürli spesifikasiýa we ululykdaky gaty tekerleriň ýüki başga.Gaty tekerleriň ýüki içerki we daşarky faktorlar, şol sanda gaty tekerleriň ululygy, gurluşy we formulasy bilen kesgitlenýär; ...
  Koprak oka
 • “WonRay” “WRST” Gaty tekerleriň tanyşdyrylyşy

  “Yantai WonRay Kauçuk Şin Co., Ltd.” Hytaýda gaty teker öndürýän meşhur hünärmen."WONRAY" we "WRST" markaly gaty tekerleri öndürýär.3 seriýaly (gaty pnewmatik tekerler, zolakly tekerlere basmak we tekerlerde bejermek) gaty tekeriň ýüzlerçe spesifikasiýasy bar ...
  Koprak oka
 • Gaty tekerler üçin togalanma garşylyk koeffisiýenti

  Gaty tekerler üçin togalanma garşylyk koeffisiýenti

  Aýlaw garşylygy koeffisiýenti, togalanýan garşylygy hasaplamak üçin ulanylýan koeffisiýentdir we gaty tekerleriň işleýşini ölçemek üçin möhüm görkeziji bolup durýar.Gaty tekerleriň aýlanmagy we gaty tekerleriň ýüklenmegi üçin zerur zyňylmagyň (ýagny, togalanma garşylygy) gatnaşygy, t ...
  Koprak oka
 • Gaty tekerleri basmak

  Gaty tekerleri basmak

  Adatça, gaty tekerler gysylan bolmaly, ýagny teker we rim ýa-da polat ýadro ulaglara ýüklenmezden ýa-da enjamlarda ulanylmazdan ozal (birleşdirilen gaty tekerlerden başga) metbugat bilen bilelikde basylýar.Pnewmatik gaty teker ýa-da metbugata laýyk gaty teker, tapawudy ýok ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşaw taýdan arassa belliksiz gaty tekerler

  Daşky gurşaw taýdan arassa belliksiz gaty tekerler

  Häzirki zaman logistika bilen meşgullanýan pudagynda forkliftler we ýük göterijiler ýaly ulaglar kem-kemden el işlerini çalyşýarlar, bu diňe bir işgärleriň iş güýjüni peseltmän, zähmet çykdajylaryny azaldýar, işiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Indusda gaty tekerleri ulanmak bilen ...
  Koprak oka
 • “Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.” ýokary öndürijilikli gaty tekerleri öndürmekde we satmakda ýöriteleşen häzirki zaman kärhana.

  “Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.” ýokary öndürijilikli gaty tekerleri öndürmekde we satmakda ýöriteleşen häzirki zaman kärhana.

  “Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.” ýokary öndürijilikli gaty tekerleri öndürmekde we satmakda ýöriteleşen häzirki zaman kärhana.Şina pudagynda meşhur kärhana.Önümimiz eýýäm dürli görnüşli gaty tekerleri öz içine aldy Gaty pnewmatik tekerleri goşuň, gaty tekeriň üstüne basyň ...
  Koprak oka
 • Gaty rezin teker çalyşmak

  Gaty rezin teker çalyşmak

  Senagat ulaglarynda gaty tekerler sarp edilýän böleklerdir.Frequygy-ýygydan işleýän forkliftleriň gaty tekerlerine, ýükleýjileriň gaty tekerlerine ýa-da birneme kiçi hereket edýän gaýçy liftleriniň gaty tekerlerine garamazdan, könelişýär we garraýar.Şonuň üçin, tekerler soňundan geýilende ...
  Koprak oka
 • Gaty teker ýylylygy guruldy we onuň täsiri

  Gaty teker ýylylygy guruldy we onuň täsiri

  Ulag hereket edende, tekerler ýere degýän ýeke-täk bölegi bolup durýar.Senagat ulaglarynda ulanylýan gaty tekerler, agyr syýahatly forklift gaty tekerler, tigir ýükleýji gaty tekerler ýa-da gaty rul tekerleri, port tekerleri ýa-da az syýahat gaýçy gaty tekerleri götermek, oturylyşyk ...
  Koprak oka
 • ÇYKAN ŞINALAR ÜÇIN RIMLER

  ÇYKAN ŞINALAR ÜÇIN RIMLER

  Gaty teker zolagy, geçiş güýjüniň togalanýan ätiýaçlyk şaýlarydyr we ok bilen birikdirmek üçin gaty teker bilen oturdylan ýüki göterýär, Gaty tekerlerden diňe pnewmatik gaty tekerler bar.Adatça gaty teker tekerleri aşakdakylardyr: 1. Bölünýän rim: tekeri berkidýän iki bölek rim ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2