Biz hakda

“Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.”

“Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.” 2010-njy ýylyň aprelinde döredildi. Bu berk iş gözleglerini, önümçiligi we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana.Kompaniýa, tehniki çözgütleri tapmak we müşderiniň isleglerine görä iň oňat önüm çözgütleri bilen üpjün etmek ukybyna eýedir.

Biz näme edýäris

Forkliftler üçin gaty tekerleri, uly gurluşyk tehnikalary üçin gaty tekerleri, materiallary işlemek üçin gaty tekerleri, skid ýükleýjiler üçin rul tekerlerini, minalar üçin portlary we portlary we ş.m., elektrik forkliftleri üçin tekerleri we PU tigirlerini öndürip bileris. howa iş platformalary üçin gaty tekerler.Müşderiniň isleglerine görä gaty tekerler hem düzülip bilner.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýanyň önümleri Hytaý GB, US TRA, Europeanewropa ETRTO we Japanaponiýa JATMA standartlaryna laýyk gelýär we ISO9001: 2015 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Kompaniýanyň häzirki ýyllyk satuw mukdary 300,000 bölek bolup, olaryň 60% -i Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Aziýa, Okeaniýa, Afrika we ş.m. gidýär we içerde eksport edilýän forklift öndürijilerine, metallurgiýa kompaniýalaryna, porta, howa menzillerine we ş.m. hyzmat edýär.

Medeniýet

WonRay-yň esaslandyran niýetleri:

Hakykatdanam bir zat etmek isleýän we ony gowy edip bilýän işgärler üçin ösüş platformasyny döretmek.

Gowy teker satmak we işde ýeňiş gazanmak isleýän hyzmatdaşlara hyzmat etmek.

Kompaniýa we işgärler bilelikde ulalýarlar.Hil we tehniki bilen ýeňiş.

Iň pes baha, şol bir bahada iň gowy hilli şol bir hili talap ederis.

Müşderiniň islegi hemişe birinji orunda durýar.Önümleriň hili hemişe birinji orunda durýar.

Üns beriň --- gözleglere, önümçilige, hyzmata.

Topar dolandyryşy

Toparyň ýolbaşçylary esasan YANTAI CSI-den.Eýesi, baş tehniki inerener,
önümçilik menejeri we ammar işgärlerimiz YANTAI CSI, ITL-iň Kanadadan uzak möhletleýin hyzmatdaşydy.ITL Aziýada bir wagtlar gaty teker satuwydy.

Tehniki topar “Caterpillar” -yň ynamyny gazandy we birnäçe ýyllap hyzmatdaşlyk etdi.baş tehniki inerener bolsa häzirki wagtda inerenerimiz.

Tehniki topar eýýäm 20 ýyldan gowrak teker biznesinde işleýär, şonuň üçin tehniki ýa-da bazara garamazdan, hemmämiz gowy düşünýäris we dürli müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak ukybyna eýe.

about-1
about-2

Müşderilerimiz / hyzmatdaşlarymyz

Kompaniýanyň güýçli tehniki gözleglerine we ösüş mümkinçiliklerine esaslanyp, tehniki toparymyz portlar, logistika bazalary, magdanlar, awiasiýa ýerlerini dolandyrmak, peçiň öňünde ýokary temperatura amallary ýaly dürli iş şertleri üçin iň oňat teker çözgütlerini üpjün etmek ukybyna eýe, zibil taşlamak, demir ýol gurluşygy, tunel gurluşygy, köpçülikleýin daşamak, aşa arassa zawodlar we ş.m.

Hyzmat edilýän esasy metallurgiýa kompaniýalary: POSCO-Pohang Iron and Steel Co. Ltd, Hindistan TATA Polat Limited, Hebei Demir we Polat Topary (HBIS Group), Şandong Demir we Polat Topary (Shansteel Group- Shandong Iron & Steel Group Company Limited), Wuhan Demir we Polat Topary (Baowu Group-Wuhan Demir we Polat Kompaniýasy Limited), Zijin Mining (Zijin Mining), Zhongtian Demir we Polat Topary (ZENITH-Zenith Polat Group Limited Limited) we ş.m .;

Awiasiýa ýerüsti enjamlar pudagy tarapyndan hödürlenýän esasy müşderiler: Guanç Guangzhouou Baýun halkara howa menzili ýerüsti hyzmat kärhanasy (Baýun porty), Şanhaý Hangfu howa enjamlary enjamlary kärhanasy, Çengdu Zhengtong awiasiýa enjamlary kärhanasy we ş.m .;
Port we terminal hyzmatlarynyň esasy müşderileri: HIT-Hongkong International Terminal Limited, Modern Terminal Group, Şençzhenen Yantian Port Group, Shantou Shantou Comport Group, Guangdong Fuwa Enginerring Group we ş.m.

WonRay (1)
WonRay (2)

Marka we şahadatnama

WRST we WonRa kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen markalar.Hytaýda, Japanaponiýada, Günorta Koreýada, Unionewropa Bileleşiginde, Angliýada, Çilide, Türkiýede we Marokkoda hasaba alyndy.

Dürli bazarlara we müşderileriň isleglerine görä SASO, ýetip we beýleki degişli şahadatnamalary berip bileris

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýanyň satuw ulgamy müşderilere dünýä derejesinde satuwdan soň ýokary hilli we doly hyzmat bermäge ukyplydyr.